Koivuklapikauppa

GDPR Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Mattila Forest Tmi
Koskustentie 1387,16280 Kuivanto. Puh:0445520756

www.koivuklapikauppa.fi
sähköpostiosoite: janne.mattila@koivuklapikauppa.fi
Y-tunnus 1894981-2

2. Rekisterin nimi

Koivuklapikauppa.fi:n 2018 voimaan tullut Eu:n GDPR-asetuksen mukainen tietosuojarekisteri.

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö/tietosuojavastaava

Janne Mattila

Koskustentie 1387,16280 Kuivanto. Puh:0445520756

sähköpostiosoite: janne.mattila@koivuklapikauppa.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisteriä pitävän yrityksen mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän käyttämien viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen, rekisteröityneiden henkilöiden tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen käyttöönpanemiseksi.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, mahdollisista muista julkisista lähteistä sekä asiakkailta itseltään. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille säännönmukaisesti. Mikäli Suomen viranomaistoiminta velvoittaa tietojen luovuttamisen, niin tällöin toimitaan viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Tietojen poistaminen ja säilyttäminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen käyttöönpanemiseksi tai asikaspalvelun kehittämiseksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allakirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai postamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus vanvontaviranomaisille.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksissa.